Todos os pobos teñen unha individualidade de seu que lles dá a súa específica personalidade. Esa conformación emana da fonda raigame dos nosos antepasados, os seus costumes, a súa maneira de vivir, as súas crenzas, …; todo un conxunto de componentes que dan lugar ao sagrado edificio da Cultura. É moito o que o mundo rural ten aportado a ese edificio e á vida ,en xeral; tamén é evidente que unha grande parte desa aportación está esmorecendo progresiva e implacablemente.

Coa finalidade de recuperar como recurso de identidade e poñer en valor como recurso de desenvolvemnento local ese rico patrimonio créase no ano 2001 o MUSEO ETNOGRÁFICO da CAPELA.

Cóntase de partida cos fondos da Colección Etnográfica do C.E.I.P ”Mosteiro de Caaveiro” froito dunha experiencia sociopedagóxica desenvolvida desde o ano 1981 no colexio coa participación de pais, mestres, veciños e principalmente dos nenos e nenas.

Artéllase como unha “rede de museos”; cada un deles xira ao redor dun centro de interese e todos, á súa vez están interrelacionados

entre si formando parte de rutas eco-etnográficas que lle permiten ao visitante deambular polo acontecer histórico dos homes e mulleres da zona. Esta rede está integrada por: A Casa do Pazo · Parque Etnográfico do Sesín · A Escola